fbpx

Algemene Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van het aanbod van Aluma Luna.
 2. Wie zich inschrijft voor een sessie, wandeling, workshop, traject of ander programma aangeboden door Aluma Luna verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De algemene voorwaarden blijven ten allen tijde op de site van Aluma Luna raadpleegbaar.
 3. Bij inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en Aluma Luna die als definitief beschouwd dient te worden.
 4. Het aanbod van Aluma Luna is geenszins te zien als vervanging van een gespecialiseerde professionele en/of medicamenteuze behandeling voor mensen met een klinische stoornis en/of een persoonlijkheidsstoornis zoals gestipuleerd in de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen). Het aanbod kan wel een zinvolle ondersteuning zijn bij ziekte. Veel ziektes zijn immers gelinkt aan onverwerkte emotionele stukken.
 5. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren voor persoonlijke ongevallen. Bovendien heeft Aluma Luna een kleine verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor gevallen niet gedekt door deze polis of bij hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Aluma Luna daarvoor niet kan worden aangesproken. Vraag hierover meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar.
 6. Aluma Luna streeft ernaar om iedere activiteit veilig te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij fysieke activiteiten nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. Aluma Luna is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s. Aluma Luna is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, ziekte of diefstal.
 7. Aluma Luna wil aan haar deelnemers kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen. In haar groepssessies speelt groepsdynamiek een belangrijke rol om het veranderingsproces op gang te zetten. Tevens wordt tijdens een groepssessie aan elke deelnemer voldoende individuele aandacht geschonken. Daarom is het aantal deelnemers per sessie beperkt. Aangezien tijdens de groepssessies zeer persoonlijke aangelegenheden aan bod kunnen komen, is een wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers en Aluma Luna als ook onderling van groot belang. Elke deelnemer behandelt de tijdens de sessies ingebrachte verhalen en ervaringen strikt vertrouwelijk.
 8. Aluma Luna heeft het recht om bij overmacht een geplande sessie uit te stellen en te plannen op een latere datum. In dat geval wordt de deelnemer hiervan verwittigd. Zij wordt automatisch aan deze nieuwe datum toegevoegd. In het geval dat de nieuwe datum voor de deelnemer niet past kan zij zich kosteloos inschrijven voor dezelfde sessie op een latere datum of een andere sessie van Aluma Luna.
 9. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Belgische rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent voorgelegd.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 1. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. Aluma Luna behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen.
 2. Een inschrijving voor een groepsactiviteit is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Een individuele afspraak is geldig na bevestigingsmail met datum en tijdstip.
 3. Aluma Luna heeft steeds het recht om een geplande sessie of ander aanbod te annuleren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

GROEPSACTIVITEITEN

 1. Bij annulering van een groepssessie, groepstraject of andere groepsactiviteit (natuur- en meditatiewandelingen niet meegerekend) waar men vooraf voor moet inschrijven of overeengekomen is, is de klant tot 14 dagen op voorhand een administratiekost van €25 verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant 50% van het bedrag verschuldigd.Bij annulering van deelname aan een natuur- en meditatiewandeling tot 7 dagen op voorhand, wordt het bedrag aan de klant terugbetaald.Bij annulering minder dan 7 dagen op voorhand, mag de klant deelnemen aan een wandeling gepland binnen de 3 maanden volgend op de wandeling in kwestie.
 2. Bij annulering van een opdracht kunnen eventuele door Aluma Luna aangekochte materialen of diensten volledig in rekening gebracht worden.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

 1. Een klant kan eenmalig een reeds ingeplande individuele coachingsessie (zowel online als in de natuur) kosteloos annuleren. Bij een tweede annulering geldt volgende regeling: bij annulering tot 48u op voorhand is de klant 25% van het totaalbedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 48u op voorhand, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.
 2. Indien de klant Aluma Luna niet op de hoogte brengt van een annulering of niet komt opdagen, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.
 3. Voorwaarden vermeld onder punt 6 en 7 gelden evenzeer voor het volgen van een individueel traject.
 4. Een annulering is pas geldig na een ontvangstmelding van Aluma Luna.

FACTUREN

 1. Alle facturen zijn betaalbaar te Merelbeke, binnen de 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Eventuele bemerkingen i.v.m. de factuur zijn te signaleren binnen de 3 dagen na datum van ontvangst.
 3. Laattijdige betalingen kunnen worden verhoogd met 1% interest per maand.
 4. Niet-betaling van een factuur na aangetekend schrijven heeft een schadevergoeding tot gevolg van 10% op het factuurbedrag met als minimum €90,00.
 5. Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de woonplaats van de schuldeiser bevoegd.

Aluma Luna behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan ten allen tijde worden geraadpleegd op de website www.alumaluna.be.

Aluma Luna

Sophie Peperstraete
Burg. De Guchteneerelaan 12
9820 Merelbeke
België

sophie@alumaluna.be